Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Právní podmínky

Podmínky užívání webových stránek www.lode.cz:

1. Úvodní ustanovení
Společnost Lodě, s.r.o. , (dále jen provozovatel) provozuje internetové stránky www.lode.cz a podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících, s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění je tato společnost oprávněna s nimi nakládat.

2. Dotčené subjekty
Provozovatel tímto vydává právní úpravu a obecné podmínky používání internetových stránek, které provozuje (dále obecné podmínky, příp. OP) na www adrese uvedené v bodě 1 těchto obecných podmínek (dále webové stránky). Tyto OP se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají webové stránky (dále jen uživatelé).

3. Nemožnost šíření a užití licencí
Jakákoli část webových stránek nesmí být distribuována ani reprodukována jakýmkoli způsobem ani prostředkem a to ani v databázi nebo jiném záznamovém prostředku bez písemného svolení provozovatele. Provozovatel při tvorbě webových stránek postupoval s maximální péčí, přesto nelze vyloučit případné omyly či chyby. Na webových stránkách mohou být použity registrované ochranné známky nebo autorská díla jiných autorů.

4. Inzerenti a uživatelé
Uživatelé webových stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní kontaktní údaje dobrovolně, tímto dávají souhlas s nakládáním s těmito údaji tak, aby bylo možno řádně provozovat webové stránky a to včetně zveřejňování těchto údajů v souvislosti s obsahem stránek, osobního kontaktu provozovatele s uživateli, odesíláním komerčních sdělení, poskytování třetím osobám, archivace obsahu, atd.

5. Zdroje informací
Skutečnosti, data a informace zveřejňované na webových stránkách pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel a jeho řádní dodavatelé. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím nástrojů integrovaných na webových stránkách data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automatickou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na webové stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva. Provozovatel může kdykoliv i bez předchozího upozornění provádět na webových stránkách změny. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek. Provozovatel také neodpovídá za pravdivost a úplnost uveřejňovaných informací na webových stránkách.

6. Odpovědnost a práva provozovatele
provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možné prostřednictvím odkazů umístěných na webových stránkách provozovatele navštívit.

7. Užívání webových stránek
obsah webových stránek je poskytován uživatelům zdarma, není-li výslovně uvedeno jinak. Webové stránky je možné zdarma užívat výhradně pro vlastní potřebu, jiné užití je bez souhlasu provozovatele zakázáno.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

8. 1. Klient tímto bere na vědomí, že společnost Lodě s.r.o., IČ 27135250, jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné pro identifikaci smluvních stran a splnění konkrétní smlouvy v rozsahu:
a) zprostředkování pojištění ? jméno, e-mail, telefonní číslo, další údaje podle podmínek konkrétního pojištění;
b) vzdělávací kurz ? jméno, e-mail, telefonní číslo, pro účely vydání osvědčení o absolvování konkrétního kurzu pak ještě adresu trvalého pobytu a korespondenční adresu a datum narození;
c) registrace lodi ? jméno, e-mail, telefonní číslo, pro účely vydání osvědčení pak ještě adresu trvalého pobytu a korespondenční adresu a datum narození;
d) lodní bazar ? jméno, e-mail, telefonní číslo, požadavek.

8.2. Klient tímto uděluje společnosti Lodě s.r.o. jako správci údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nutném rozsahu (e-mailová adresa) pro účely zasílání informačních a marketingových elektronických zpráv.

8.3. Osobní údaje Klienta budou zpracovávány manuálně v elektronické i písemné podobě, a to po dobu trvání smluvního vztahu a pak po jeho ukončení po dobu běhu promlčecí lhůty prodloužené o jeden (1) rok.

8.4. Klient jako subjekt údajů má právo:
a) požadovat od správce údajů (společnosti Lodě s.r.o.) přístup k osobním údajům týkajícím se Klienta, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování
b) odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
c) podat stížnost u dozorového úřadu

 

9. Společná a závěrečná ustanovení
údaje, data a informace zveřejněné na webových stránkách nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebylo výslovně uvedeno jinak. OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Ustanovení k ochraně osobních údajů:


Datum 24.5.18

 

Copyright 2018 Lodě, s.r.o., všechna práva vyhrazena